caenfrdeites

Seu electrònica

 • Inici
 • Govern obert
 • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

tramits

Buscar: Netejar

Casament civil

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.


Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.


Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.


Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.


Certificat de pagament d'un tribut municipal

Duplicat d'un document de pagament que emet l'Ajuntament a instància de la persona interessada.


Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera.


Reclamacions contra actes tributaris

Tramitació de reclamacions contra els impostos i taxes locals


Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Impost municipal que s’ha de pagar en cas de transmissió d’un bé immoble (casa, pis, local, plaça d’aparcament, traster, etc.) ja sigui perquè s’ha venut, s’ha heretat, s’ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.


Sol·licitud de pagament de plusvalua

Sol·licitud de pagament de plusvaluaOcupació de la vía pública

 • Presencial
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Devolució d'ingressos indeguts

Quan s'ha cobrat de manera incorrecte, per un error d'informació de Trànsit o de l'ajuntament, un rebut d'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.


Canvi de domicili dins el mateix municipi

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.


Còpies compulsades de documents municipals

Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.


Volant d'empadronament actual

Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.


Volant de convivència actual

Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.
 • Presencial
 • Telemàtic


Comunicació prèvia ambiental municipal inclosa en l’annex III (LPCAA)

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Comunicació prèvia d'obertura (LSA)

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Impresos associats
 • Cost associat


Declaració responsable d'obertura (LSA)

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats


Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.Certificat d'antiguitat i legalitat

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l'obra.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat


Certificat de qualificació urbanística

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Denúncia per excés de soroll

Denúncia per l'excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.


Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns

Denúncies de possibles incompliments d'horari de locals nocturns. L'Administració local fixa els horaris dels locals d'oci nocturn, els barems varien segons la tipologia del local (discoteques, bars musicals, sales de ball, sales d'espectacles, etc.).


Devolució de la fiança per obres

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres


Llicència d'obra menor

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Impresos associats
 • Cost associat


Llicència de gual i contragual

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis i construccions

Permís que l'Ajuntament concedeix per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.
 • Presencial
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Pròrroga de llicència d'obres

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Llicència ambiental activitat inclosa en l’annex II (LPCAA)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat


Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives (LEPAR)

És la llicència que atorga l’Ajuntament per poder exercir activitats d’acord amb el previst al Decret 112/2010, de 31 d’agost, en establiments, espectacles i activitats recreatives.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Cost associat


Comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives (LEPAR)

És la comunicació prèvia que atorga l'Ajuntament per poder exercir activitats d'acord amb el previst al Decret 112/2010, de 31 d'agost, en establiments, espectacles i activitats recreatives
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Impresos associats
 • Cost associat


Comunicació de crema

És el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

 

Tramit extern

 • Presencial


Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al cens municipal per part de la persona propietària

Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.Préstecs per fer front al lloguer de l'habitatge

Per a persones llogateres d'habitatge habitual en situació de vulneralibilitat econòmica
 

Tramit extern

 • Tràmit extern


Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Adreçat a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars  i es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Persones treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Persones treballadores per compte aliè afectades per l'extinció del contracte de treball.
 • Persones treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Cost associat


Moratòria dels contractes de lloguer i microcrèdits

Arran de la crisi del coronavirus el govern de l'Estat ha pres una sèrie de mesures per donar suport a les persones que viuen de lloguer.

Els contractes de lloguer han quedat prorrogats automàticament per sis mesos i s'han suspès els desnonaments fins a sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.

A través de l'Institut de Crèdit Oficial s'ha posat en marxa un sistema de microcrèdits avalats 100% per l'Estat (sense comissions ni interessos) perquè totes les persones en situació de vulnerabilitat puguin fer front al pagament del lloguer del seu habitatge habitual. 

 

Tramit extern

 • Impresos associats
 • Tràmit extern


Suport per a subministraments bàsics

S'amplia el primer paquet de mesures que establia la prohibició de tallar els subministraments bàsics a les llars vulnerables al conjunt de la població perquè cap ciutadà es quedi sense llum, aigua o gas durant l'estat d'alarma al seu habitatge habitual.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Moratòria per al pagament d'hipoteques

Adreçat a persones treballadores autònomes, empresaris/es i professionals que hagin vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi de la COVID-19.
 

Tramit externReducció del cànon d'aigua

La tarifa social del cànon de l'aigua és una bonificació que s'aplica al cànon de l'aigua, per tal de reduir el seu valor. D'aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d'aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat

A fi de contribuir a alleujar les necessitats de liquidesa de les llars s'amplien les contingències en què es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, amb caràcter excepcional, com a supòsits en els que es podrà disposar de l'estalvi acumulat en plans de pensions, les situacions de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i el cessament de l'activitat de treballadors per compte propi o autònoms que es produeixin com a conseqüència del COVID-19.
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Cobrament de la prestació de l'atur en cas d'ERTO (SEPE)

El Servicio Púbilico de Empleo Estatal (SEPE) ha obert un servei sobre el procediment de cobrament de la prestació de l'atur en ERTO.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Renda garantida de ciutadania

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. 

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i,  consta de dues prestacions econòmiques:

Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d'un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.  

 

Tramit extern

 • Telemàtic


Suport psicològic

Suport emocional per trucada telefònica. Ofert pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, l'Associació Espanyola Contra el Càncer AECC, i Cada casa és un món (Grup de psicòlegs del Maresme).
 

Tramit externAjuts per a autònoms

S'hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre l'activitat de manera directa per la declaració d'estat d'alarma. També hi tindran dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d'estat d'alarma, en el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acreditar que la seva facturació ha disminuït, com a mínim, un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior.

 • Socis cooperativistes: Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.
 • Autònoms societaris: També tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Ajuts per a autònoms i microempreses del sector turístic

Adreçat a autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.
 

Tramit externLínies ICO de préstecs

Per a Persones treballadores autònomes que:

 • Acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.
 • Figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
 

Tramit extern

 • Tràmit extern


Línia de préstecs de l'Institut Català de Finances

Avals de Catalunya i l'ICF avalen el 100% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.
 

Tramit extern

 • Tràmit extern
 • Telemàtic


Moratòria de les cotitzacions de la Seguretat Social

Per a les empreses i als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Mesures de bonificació de les quotes a la Seguretat Social per a empreses del sector turístic

Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.
 

Tramit externAjornament de tributs/fraccionament impostos

Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligències d'embargament, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, s'ampliaran fins el 30 d'abril de 2020.

I per tots els que es comuniquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mesura s'estenen fins el 20 de maig de 2020.

Informació Agencia Tributaria

 

Tramit externMoratòria de tributs de la Generalitat

Mesures per facilitar la liquiditat. En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 pot comportar per als obligats tributaris amb vista a complir certes obligacions tributàries i tràmits en procediments de caràcter tributari, s'han flexibilitzat els terminis amb què compta el contribuent. És una moratòria en els terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:
Informació sobre la moratòria
Mesures excepcionals de l'Agència Tributària de Catalunya
 

Tramit externBonus socials d'electricitat

Per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació a causa de la crisi de la COVID-19 i que compleixin els requisits establerts. 

 

Tramit externComunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic

Cal comunicar l'alta, la baixa i les modificacions dels habitatges que es destinen a l'activitat de lloguer turístic.

Els habitatges d'ús turístic són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que s'estableixen per reglament.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan se cedeix dues o més vegades dins el període d'un any.

L’Ajuntament ha de trametre a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes d'habitatges d'ús turístic existents en el seu terme, així com les baixes i les modificacions produïdes, als efectes de la seva inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya notifica el número de registre RTC a la persona propietària i a l'Ajuntament.

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat


Nota simple, nota de localització o certificat d'immoble o finca

Quan fas el Registre de la propietat a Teià has de sol·licitar una nota simple online, a més de la nota de Localització de Propietats i la Certificació d'una propietat, que no només serveix per certificar el teu registre, et permetrà trobar amb precisió quins patrimonis té una persona en específic o nova empresa. Si vols tenir info  addicional per entendre com treure aquests documents, clica aqui
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites