caenfrdeites

SERVEIS

Instal·lacions de plaques fotovoltaiques

Imprimir correu electrònic

Per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques cal sol·licitar llicència d’obres menors.
L’edificació on es vulgui instal·lar ha de disposar de primera ocupació i no tenir irregularitats urbanístiques.  

Veure criteris d´instal·lació de plaques fotovoltaiques (document adjunt).

Documentació a presentar:

-Instància sol·licitud obres menors.
-Projecte de la instal·lació signat per tècnic competent que justifiqui el compliment dels criteris d'implantació de plaques solars amb pressupost.
-Assumeix de direcció d'obra.

Bonificacions IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques relacionades a les ordenances fiscals 2020:

Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sempre i quan les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals, la normativa urbanística o altre normativa sectorial aplicable.

Aquesta bonificació serà d’aplicació durant els tres anys posteriors a la finalització de les obres.

És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.

No podran accedir a aquesta bonificació aquells habitatges que estiguin fora d’ordenació urbana o situats en zones no legalizables.

Per tal de poder accedir a la bonificació del IBI, un cop finalitzades les obres, el titular haurà de presentar:

  • Certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme  les obres objecte d’aquest expedient estan correctament finalitzades
  • Copia del registre als serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya que acrediti que  la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques està correctament legalitzada.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites